No Picture
ผัก

ผลขจร

06/10/2017 Jom 0

ผลขจร ►ผลขจร (Cowslip Creeper fruit) เป็นพืชผักสมุนไพร เป็นไม้เถาเลื้อยยืนต้น ใช้เลื้อยเกาะไม้หลักหรือต้นไม้ใหญ่ ดอกออกเป็นช่อ มีผลเป็นฝัก มีลักษณะทรงกลมยาวรี มีปลายแหลม ฝักอ่ […]

No Picture
ผัก

ดอกขจร

05/10/2017 Jom 0

ดอกขจร ►ดอกขจร (Cowslip Creeper Flower) เป็นพืชผักสมุนไพร เป็นไม้เถาเลื้อยยืนต้น ใช้เลื้อยเกาะไม้หลักหรือต้นไม้ใหญ่ ดอกออกเป็นช่อ อยู่เป็นพวงกระจุก มีสีเหลืองอมเขียว มีรสชาติห […]

No Picture
ผลไม้

มะเม่า

04/10/2017 Jom 0

มะเม่า ►มะเม่า (Thai Blueberry) เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง เป็นผลไม้พื้นบ้านของไทย ผลอยู่เป็นพวง มีลักษณะทรงกลมเล็กๆ ผิวเปลือกเรียบ ผลอ่อนสีเขียว ผลแก่สีแดง ผลสุกจัดมีสีดำ มีเนื้อส […]

No Picture
ผัก

ผักปลังขาว

03/10/2017 Jom 0

ผักปลังขาว ►ผักปลังขาว (Ceylon Spinach) เป็นผักปลังชนิดหนึ่ง เป็นพืชผักสมุนไพร เป็นพืชล้มลุก มีเถาเลื้อยได้ เป็นใบเดี่ยว มีก้านใบยาวมีสีเขียว ออกเรียงสลับกันตามข้อต้น ใบมีลักษ […]

No Picture
ผัก

ผักปลังแดง

28/09/2017 Jom 0

ผักปลังแดง ►ผักปลังแดง (Malabar Nightshade) เป็นผักปลังชนิดหนึ่ง เป็นพืชล้มลุก มีเถาเลื้อยได้ เป็นใบเดี่ยว มีก้านใบยาวมีสีม่วงแดง ออกเรียงสลับกันตามข้อต้น ใบมีลักษณะเป็นรูปหัว […]

No Picture
ผัก

ผักปลัง

27/09/2017 Jom 0

ผักปลัง ►ผักปลัง (Malabar Spinach) เป็นพืชผักสมุนไพร มี 2 ชนิด คืือผักปลังแดง ผักปลังขาว เป็นพืชล้มลุก มีเถาเลื้อยได้ เป็นใบเดี่ยว มีก้านใบยาวมีสีเขียว หรือสีม่วงแดง ตามสายพัน […]

No Picture
ผัก

แตงกวาอินคา

26/09/2017 Jom 0

แตงกวาอินคา ►แตงกวาอินคา (Stuffing Cucumber) เป็นแตงกวาสายพันธุ์หนึ่ง เป็นไม้เถาเลื้อย มีอายุสั้น ผลมีลักษณะทรงกลมรี โคนกลม ปลายเรียวแหลมมีจะงอยงอ มีขนาดผลเล็กกว่า ผลมีสีเขียว […]

No Picture
ผลไม้

หนำเลี๊ยบ

24/09/2017 Jom 0

หนำเลี๊ยบ ►หนำเลี๊ยบ (Chinese Black Olive) เป็นพืชตระกูลมะกอก เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง ลำต้นเป็นทรงพุ่มโปร่ง ผลเป็นช่ออยู่เป็นพวง ผลมีลักษณะรูปทรงกระสวย หัวท้ายแหลม ผิวเปลือกบาง […]

No Picture
ผัก

กะเพราควาย

23/09/2017 Jom 0

กะเพราควาย ►กะเพราควาย (Tree Basil) เป็นพืชสมุนไพร อยู่ในสกุลกะเพรา ใบมีลักษณะทรงกลมรี ขอบใบเป็นรอยหยักเล็กๆ ใบมีสีเขียว ใบด้านบนสีเข้มกว่าใบด้านล่าง มีก้านใบยาวรองรับ มีขนสีข […]

No Picture
ผลไม้

สมอจีน

22/09/2017 Jom 0

สมอจีน ►สมอจีน (Chinese White Olive) เป็นผลไม้พื้นบ้าน เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง ต้นเป็นทรงพุ่ม ผลอยู่เป็นช่อ มีผลเดี่ยว มีลักษณะทรงกระสวย หัวท้ายมน ผิวเปลือกบาง ผลอ่อนมีสีเขียวอ่ […]

1 2 3 82