No Picture
ผัก

มันฝรั่งสีม่วง

24/04/2017 Jom 0

มันฝรั่งสีม่วง ►มันฝรั่งสีม่วง (Purple Majesty Potato) เป็นพืชล้มลุกขนาดเล็ก มีทรงพุ่ม มีหัวอยู่ใต้ดิน ออกมาจากไหลของต้นจริง หัวมีลักษณะทรงกลมรี มีตาอยู่รอบๆหัว จะเก็บสะสมอาหา […]

No Picture
พืชสมุนไพร

ข้าวกล้องหอมมะลิ

13/04/2017 Jom 0

ข้าวกล้องหอมมะลิ ►ข้าวกล้องหอมมะลิ (Brown Jasmine Rice) เป็นข้าวกล้องชนิดหนึ่ง เป็นพืชตระกูลหญ้า มีอายุสั้นเพียงฤดูเดียว เจริญเติบโตได้ง่ายๆ เป็นพืชล้มลุกขนาดเล็ก ลำต้นตั้งตรง […]

No Picture
พืชสมุนไพร

ข้าวกล้องหอมนิลงอก

13/04/2017 Jom 0

ข้าวกล้องหอมนิลงอก ►ข้าวกล้องหอมนิลงอก (Germinated Hom Nin Brown Rice) เป็นข้าวกล้องชนิดหนึ่ง เป็นพืชตระกูลหญ้า มีอายุสั้นเพียงฤดูเดียว เจริญเติบโตได้ง่ายๆ เป็นพืชล้มลุกขนาดเล […]

No Picture
พืชสมุนไพร

ต้นข้าวสาลีอ่อน

12/04/2017 Jom 0

ต้นข้าวสาลีอ่อน ►ต้นข้าวสาลีอ่อน (Wheatgrass) เป็นการเพาะต้นอ่อนข้าวสาลี เป็นพืชตระกูลหญ้า มีอายุสั้น เจริญเติบโตได้ง่ายๆ เป็นพืชล้มลุกขนาดเล็ก ลำต้นตั้งตรง ลำต้นมีลักษณะกลมเล […]

No Picture
พืชสมุนไพร

ข้าวสาลี

12/04/2017 Jom 0

ข้าวสาลี ►ข้าวสาลี (Wheat) เป็นข้าวชนิดหนึ่ง เป็นพืชตระกูลหญ้า มีอายุสั้นเพียงฤดูเดียว เจริญเติบโตได้ง่ายๆ เป็นพืชล้มลุกขนาดเล็ก ลำต้นตั้งตรง ลำต้นมีลักษณะกลมเล็กๆ มีข้อและปล้ […]

No Picture
พืชสมุนไพร

ข้าวฟ่าง

27/03/2017 Jom 0

ข้าวฟ่าง ►ข้าวฟ่าง (Sorghum) เป็นพืชตระกูลหญ้า มีอายุสั้นเพียงฤดูเดียว เจริญเติบโตได้ง่ายๆ เป็นพืชล้มลุกขนาดเล็ก ลำต้นตั้งตรง ลำต้นมีลักษณะกลมเล็กๆ มีข้อและปล้องใจกลางคล้ายฟอง […]

No Picture
พืชสมุนไพร

ข้าวกล้อง

21/03/2017 Jom 0

ข้าวกล้อง ►ข้าวกล้อง (Brown Rice) เป็นข้าวไม่ผ่านการขัดสี เป็นพืชตระกูลหญ้า มีอายุสั้นเพียงฤดูเดียว เจริญเติบโตได้ง่ายๆ เป็นพืชล้มลุกขนาดเล็ก ลำต้นตั้งตรง ลำต้นมีลักษณะกลมเล็ก […]

No Picture
พืชสมุนไพร

ข้าวหอมมะลิแดง

20/03/2017 Jom 0

ข้าวหอมมะลิแดง ►ข้าวหอมมะลิแดง (Red Jasmine Rice) เป็นข้าวหอมมะลิชนิดหนึ่ง เป็นพืชตระกูลหญ้า มีอายุสั้นเพียงฤดูเดียว เจริญเติบโตได้ง่ายๆ เป็นพืชล้มลุกขนาดเล็ก ลำต้นตั้งตรง ลำต […]

No Picture
พืชสมุนไพร

ข้าวไรซ์เบอร์รี่

20/03/2017 Jom 0

ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ►ข้าวไรซ์เบอร์รี่ (Riceberry) เป็นข้าวชนิดหนึ่ง เป็นพืชตระกูลหญ้า มีอายุสั้นเพียงฤดูเดียว เจริญเติบโตได้ง่ายๆ เป็นพืชล้มลุกขนาดเล็ก ลำต้นตั้งตรง ลำต้นมีลักษณะ […]

No Picture
พืชสมุนไพร

ข้าวหอมนิล

20/03/2017 Jom 0

ข้าวหอมนิล ►ข้าวหอมนิล (Hom Nin Rice) เป็นข้าวชนิดหนึ่ง เป็นพืชตระกูลหญ้า มีอายุสั้นเพียงฤดูเดียว เจริญเติบโตได้ง่ายๆ เป็นพืชล้มลุกขนาดเล็ก ลำต้นตั้งตรง ลำต้นมีลักษณะกลมเล็กๆ […]

1 2 3 75