No Picture
ผลไม้

มะตูมแห้ง

22/08/2017 Jom 0

มะตูมแห้ง ►มะตูมแห้ง (Dried Bael) เป็นไม้ยืนต้น ขนาดกลาง ผลมีลักษณะทรงกลมรี มีผิวเรียบ ผลอ่อนเปลือกจะมีสีเขียว ผลแก่มีสีเขียวอมเหลือง ผลสุกแก่มีสีเหลือง มีเปลือกหนาแข็งไม่แตก […]

No Picture
ผัก

ผักหวานทะเล

21/08/2017 Jom 0

ผักหวานทะเล ►ผักหวานทะเล (Latherleaf) เป็นพืชผักสมุนไพร ผักพื้นเมือง เป็นไม้ต้นขนาดเล็ก มีลำต้นเดี่ยว ลำต้นมีลักษณะกลมๆ แข็งและเหนียว ใบเป็นใบประกอบ ใบเรียงสลับกัน มีก้านยาว ม […]

No Picture
ผัก

ผักหวานบ้าน

19/08/2017 Jom 0

ผักหวานบ้าน ►ผักหวานบ้าน (Star Gooseberry) เป็นพืชผักสมุนไพร ผักพื้นเมือง เป็นไม้ต้นขนาดเล็ก มีลำต้นเดี่ยว ลำต้นมีลักษณะกลมๆ แข็งและเหนียว ใบเป็นใบประกอบแบบขนนก ใบเรียงสลับซ้อ […]

No Picture
ผลไม้

มะตูม

18/08/2017 Jom 0

มะตูม ►มะตูม (Bael) เป็นไม้ยืนต้น ขนาดกลาง เป็นใบประกอบ โคนก้านใบใหญ่ ใบออกเรียงเวียน มีใบย่อย 3 ใบ ผลมีลักษณะทรงกลมรี มีผิวเรียบ ผลอ่อนเปลือกจะมีสีเขียว ผลแก่มีสีเขียวอมเหลือ […]

No Picture
ผัก

ผักหวานป่า

16/08/2017 Jom 0

ผักหวานป่า ►ผักหวานป่า (Melientha) เป็นพืชผักสมุนไพรพื้นบ้าน เป็นไม้ต้นขนาดเล็ก มีลำต้นเดี่ยว มีทรงพุ่ม มีลักษณะกลมๆ แข็งและเหนียว ใบประกอบแบบขนนก มีก้านยาว มีใบย่อยออกเดี่ยว […]

No Picture
ผัก

ดอกสะเดา

15/08/2017 Jom 0

ดอกสะเดา ►ดอกสะเดา (Neem Flower) เป็นพืชผักสมุนไพรพื้นบ้าน เป็นพืชยื่นต้นขนาดใหญ่ ดอกเป็นช่อ มีก้านช่อดอกยาว ออกที่ปลายยอดกิ่ง มีดอกย่อยเล็กๆ อยู่บนก้านช่อ มีลักษณะทรงกลม ขนาด […]

No Picture
ผัก

ดอกขี้เหล็ก

14/08/2017 Jom 0

ดอกขี้เหล็ก ►ดอกขี้เหล็ก (Kassod Flower) เป็นพืชผักสมุนไพรพื้นบ้าน เป็นพืชยืนต้น มีทรงพุ่มขนาดกลาง มีลำต้นเดี่ยว ใบประกอบแบบขนนก ดอกออกเป็นช่อ ที่ปลายกิ่ง มีดอกย่อยมีขนาดเล็ก […]

No Picture
ผัก

ขี้เหล็ก

13/08/2017 Jom 0

ขี้เหล็ก ►ขี้เหล็ก (Kassod Tree) เป็นพืชผักสมุนไพรพื้นบ้าน เป็นพืชยืนต้น มีทรงพุ่มขนาดกลาง มีลำต้นเดี่ยว ลำต้นมีลักษณะกลมๆ แข็งและเหนียว เปลือกต้นแตกแข็ง เป็นร่องลึกตามยาว มีส […]

No Picture
ผัก

ผักกูด

12/08/2017 Jom 0

ผักกูด ►ผักกูด (Paco Fern) เป็นพืชอยู่ในตระกูลเฟิร์น ลำต้นแตกหน่อมีไหลแตกออกจากกอ ลำต้นมีลักษณะกลมๆ มีกาบใบล้อมรอบ ลำต้นอ่อนมีสีเขียวอ่อน ลำต้นแก่มีสีน้ำตาลอมเขียว ก้านออกจากล […]

No Picture
ผัก

แคนา

11/08/2017 Jom 0

แคนา ►แคนา (Mangrove Trumpet Tree) เป็นไม้ยืนต้น มีขนาดกลาง มีอายุยืน ลำต้นตั้งตรง มีทรงพุ่มขนาดกลาง ดอกออกเดี่ยว อยู่เป็นช่อ ออกตามซอกใบ ก้านดอกมีสีเขียว ดอกมีลักษณะรูปแตร มี […]

1 2 3 79