No Picture
ผลไม้

กีวีสีทอง

กีวีสีทอง ►กีวีสีทอง (Golden Kiwifruit) เป็นกีวีสายพันธุ์หนึ่ง เป็นไม้เลื้อยที่มีอายุยืน ผลมีลักษณะทรงกลมรี ทรงไข่ ผิวเปลือกบางมีขนเล็กๆ สีน้ำตาลทั่วผล ผลอ่อนสีเขียว ผลสุกมีสี […]