No Picture
ผลไม้

ชมพู่พลาสติกสีขาว

ชมพู่พลาสติกสีขาว ►ชมพู่พลาสติกสีขาว (White Rose Apple) เป็นชมพู่พลาสติกสายพันธุ์หนึ่ง เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง ต้นเป็นทรงพุ่ม ผลมีลักษณะทรงกลมแป้น รูปทรงคล้ายระฆังคว่ำ มีขนาดเล็ […]

No Picture
ผลไม้

ชมพู่พลาสติกสีแดง

ชมพู่พลาสติกสีแดง ►ชมพู่พลาสติกสีแดง (Red Rose Apple) เป็นชมพู่พลาสติกสายพันธุ์หนึ่ง เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง ต้นเป็นทรงพุ่ม ผลมีลักษณะทรงกลมแป้น รูปทรงคล้ายระฆังคว่ำ มีขนาดเล็ก […]

No Picture
ผลไม้

ชมพู่พลาสติก

ชมพู่พลาสติก ►ชมพู่พลาสติก (Rose Apple) เป็นชมพู่สายพันธุ์หนึ่ง เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง ต้นเป็นทรงพุ่ม ผลมีลักษณะทรงกลมแป้น รูปทรงคล้ายระฆังคว่ำ มีขนาดเล็ก ผิวเปลือกนอกเรียบ ผลอ […]