No Picture
พืชสมุนไพร

ตะไคร้หอม

ตะไคร้หอม ►ตะไคร้หอม (Citronella Grass) เป็นสมุนไพรไทย ที่เป็นที่รู้จักกันดี เป็นพืชตระกูลหญ้า เป็นที่นิยมปลูกกันทั่วไปๆ เป็นสมุนไพรไทยที่มาแต่โบราณ มีทรงพุ่มเป็นกอ มีเหง้าอยู […]