No Picture
ผัก

ต้นข้าวสาลีอ่อน

ต้นข้าวสาลีอ่อน ►ต้นข้าวสาลีอ่อน (Wheatgrass) เป็นการเพาะต้นอ่อนข้าวสาลี เป็นพืชตระกูลหญ้า มีอายุสั้น เจริญเติบโตได้ง่ายๆ เป็นพืชล้มลุกขนาดเล็ก ลำต้นตั้งตรง ลำต้นมีลักษณะกลมเล […]