No Picture
ผลไม้

ทุเรียนชะนีไข่

ทุเรียนชะนีไข่ ►ทุเรียนชะนีไข่ (Chani Kai Durian) เป็นทุเรียนสายพันธุ์หนึ่ง ผลมีลักษณะทรงยาวรี ผิวเปลือกหนาแข็ง มีหนามแหลมยาว ผลอ่อนมีสีเขียว ผลสุกมีสีน้ำตาลปนเขียว มีเนื้อสีเ […]

No Picture
ผลไม้

ทุเรียนชะนี

ทุเรียนชะนี ►ทุเรียนชะนี (Chani Durian) เป็นทุเรียนสายพันธุ์หนึ่ง ผลเป็นผลเดี่ยว ผลมีลักษณะทรงกลม ยาวรี ผิวเปลือกหนาแข็ง มีหนามแหลมยาว ผลอ่อนมีสีเขียว ผลสุกมีสีน้ำตาลปนเขียว ม […]