No Picture
ผลไม้

มะพร้าวน้ำหอม

มะพร้าวน้ำหอม ►มะพร้าวน้ำหอม (Sweet Young Coconut) เป็นไม้ยืนต้น มีลำต้นเดี่ยวตั้งตรง ทรงต้นเป็นเรือนยอด ลำต้นมีลักษณะกลมๆ แข็งและเหนียว ผลมีลักษณะทรงกลมหรือทรงรี เปลือกมีสีเข […]

มะพร้าว (Coconut) พืชผลสมุนไพร เป็นพืชยืนต้น มีลำต้นเดี่ยวตั้งตรง
ผลไม้

มะพร้าว

มะพร้าว ►มะพร้าว (Coconut) เป็นพืชผลสมุนไพร เป็นพืชยืนต้น มีลำต้นเดี่ยวตั้งตรง ทรงต้นเป็นเรือนยอด ลำต้นมีลักษณะกลมๆ แข็งและเหนียว ใช้รับประทานยอดอ่อน ผลอ่อน ผลแก่ มีรสชาติหวาน […]