No Picture
ผัก

ผลขจร

ผลขจร ►ผลขจร (Cowslip Creeper fruit) เป็นพืชผักสมุนไพร เป็นไม้เถาเลื้อยยืนต้น ใช้เลื้อยเกาะไม้หลักหรือต้นไม้ใหญ่ ดอกออกเป็นช่อ มีผลเป็นฝัก มีลักษณะทรงกลมยาวรี มีปลายแหลม ฝักอ่ […]