No Picture
ผลไม้

มินิกีวี

มินิกีวี ►มินิกีวี (Mini Kiwifruit) เป็นกีวีสายพันธุ์หนึ่ง เป็นไม้เลื้อยที่มีอายุยืน ผลมีลักษณะทรงกลมรี ทรงไข่ มีขนาดเล็กๆ ผิวเปลือกบางไม่มีขน ผลอ่อนสีเขียว ผลสุกมีสีเขียว ภาย […]

No Picture
ผลไม้

กีวี

กีวี ►กีวี (Kiwifruit) เป็นผลไม้ชนิดหนึ่ง เป็นไม้เลื้อยที่มีอายุยืน ผลมีลักษณะทรงกลมรี ทรงไข่ ผิวเปลือกบางมีขนเล็กๆ สีน้ำตาลทั่วผล ผลอ่อนสีเขียวอมน้ำตาล ผลสุกมีสีน้ำตาล หรือสี […]