No Picture
ผลไม้

มะตูมแห้ง

มะตูมแห้ง ►มะตูมแห้ง (Dried Bael) เป็นไม้ยืนต้น ขนาดกลาง ผลมีลักษณะทรงกลมรี มีผิวเรียบ ผลอ่อนเปลือกจะมีสีเขียว ผลแก่มีสีเขียวอมเหลือง ผลสุกแก่มีสีเหลือง มีเปลือกหนาแข็งไม่แตก […]

No Picture
ผลไม้

มะตูม

มะตูม ►มะตูม (Bael) เป็นไม้ยืนต้น ขนาดกลาง เป็นใบประกอบ โคนก้านใบใหญ่ ใบออกเรียงเวียน มีใบย่อย 3 ใบ ผลมีลักษณะทรงกลมรี มีผิวเรียบ ผลอ่อนเปลือกจะมีสีเขียว ผลแก่มีสีเขียวอมเหลือ […]