No Picture
ผลไม้

องุ่น

องุ่น ►องุ่น (Grape) เป็นไม้เลื้อยยืนต้น ลำต้นเป็นเถาเลื้อย ผลอยู่เป็นพวง มีผลย่อยเกาะอยู่แน่น มีลักษณะทรงกลม ทรงรี เปลือกบางผิวเรียบ มีนวลขาวเกาะ ผลอ่อนมีสีเขียว มีรสชาติเปรี […]