No Picture
ผลไม้

องุ่นแดง

องุ่นแดง ►องุ่นแดง (Red Grape) เป็นไม้เลื้อยยืนต้น ลำต้นเป็นเถาเลื้อย ผลอยู่เป็นพวง มีผลย่อยเกาะอยู่แน่น มีลักษณะทรงกลม ทรงรี เปลือกบางผิวเรียบ มีนวลขาวเกาะ ผลอ่อนมีสีเขียว มี […]