No Picture
ผลไม้

แครนเบอร์รี

แครนเบอร์รี ►แครนเบอร์รี (Cranberry) อยู่ในตระกูลเบอร์รี มีอายุยืน มีทรงพุ่มแคระ เป็นไม้เลื้อยแตกกิ่งก้าน ผลเป็นผลเดี่ยว อยู่เป็นพวง มีลักษณะทรงกลมรี ผิวเปลือกบางผิวเป็นลื่นเป […]

กูสเบอร์รี (Gooseberry) อยู่ตระกูลเบอร์รี ผลทรงกลมรี ปลายผลมีจุกเล็กๆ เปลือกบางมีขนเล็กๆทั่วผล มีลายเส้นตามยาวรอบผล ผลอ่อนสีเขียว ผลสุกสีแดงเข้ม เนื้อสีใสเนื้อนุ่มฉ่ำน้ำ
ผลไม้

กูสเบอร์รี

กูสเบอร์รี ►กูสเบอร์รี (Gooseberry) อยู่ในตระกูลเบอร์รี เป็นพืชล้มลุกขนาดเล็ก มีทรงพุ่มขนาดเล็ก ผลเป็นผลเดี่ยว อยู่เป็นพวง มีลักษณะทรงกลมรี ปลายผลมีจุกเล็กๆ เปลือกบางมีขนเล็กๆ […]

บลูเบอร์รี (Blueberry) อยู่ในตระกูลเบอร์รี ผลมีทรงกลมเล็กๆ ปลายผลมีวงแหวนเล็กๆ คล้ายมุงกุฎ ผลสุกจะมีสีม่วงเข้มหรือสีฟ้าอมม่วง มีเนื้อสีม่วงอมน้ำเงิน เนื้อนุ่มฉ่ำน้ำ รสชาติหวานหรือหวานอมเปรี้ยว
ผลไม้

บลูเบอร์รี

บลูเบอร์รี ►บลูเบอร์รี (Blueberry) อยู่ในตระกูลเบอร์รี เป็นพืชล้มลุกขนาดเล็ก มีทรงพุ่มขนาดเล็ก ผลเป็นผลเดี่ยว อยู่เป็นพวง มีลักษณะทรงกลมเล็กๆ ปลายผลมีวงแหวนเล็กๆ คล้ายมุงกุฎ ผ […]

แบล็กเบอร์รี (Blackberry) อยู่ในตระกูลเบอร์รี ผลรูปกรวย ผิวเปลือกมีปุ่มกลมเล็กๆอยู่บนผลแน่น มีขนเล็กๆบางๆอยู่ทั่วผล ผลอ่อนสีเขียว ผลแก่เปลี่ยนเป็นสีแดง ผลสุกจะมีสีม่วงเข้มหรือสีดำ เนื้อนุ่มฉ่ำน้ำ
ผลไม้

แบล็กเบอร์รี

แบล็กเบอร์รี ►แบล็กเบอร์รี (Blackberry) อยู่ในตระกูลเบอร์รี อยู่สกุลเดียวกับราสเบอร์รี เป็นพืชล้มลุกขนาดเล็ก แตกกิ่งก้านเลื้อยได้ ผลเป็นผลเดี่ยว อยู่เป็นพวง มีลักษณะรูปกรวย ผิ […]

าสเบอร์รี (Raspberry) อยู่ในตระกูลเบอร์รี ผลรูปกรวย ด้านในกลวง คล้ายรูปหัวใจ ผิวเปลือกมีปุ่มกลมเล็กๆอยู่บนผล มีขนเล็กๆทั่วผล มีสีแดงเนื้อนุ่มฉ่ำน้ำ รสชาติหวานหรือเปรี้ยวตามสายพันธุ์
ผลไม้

ราสเบอร์รี

ราสเบอร์รี ►ราสเบอร์รี (Raspberry) อยู่ในตระกูลเบอร์รี อยู่สกุลเดียวกับแบล็กเบอร์รี เป็นพืชล้มลุกขนาดเล็ก แตกกิ่งก้านเลื้อยได้ ผลเป็นผลเดี่ยว อยู่เป็นพวง มีลักษณะรูปกรวย ด้านใ […]