No Picture
ธัญพืช

เฮเซลนัต

เฮเซลนัต ►เฮเซลนัต (Hazelnut) เป็นพืชยืนต้น เป็นพืชตระกูลถั่ว ผลเป็นผลเดี่ยว อยู่เป็นพวง ผลอ่อนมีสีเขียว ผลแก่สีน้ำตาลเปลือกแตกออก ภายในมีเมล็ดอยู่ มีลักษณะทรงกลมรี มีเยื่อบาง […]