No Picture
ผลไม้

ชมพู่มะเหมี่ยวขาว

ชมพู่มะเหมี่ยวขาว ►ชมพู่มะเหมี่ยวขาว (White Malay Apple) เป็นชมพู่มะเหมี่ยวชนิดหนึ่ง เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง ต้นเป็นทรงพุ่มทึบ ผลมีลักษณะรูปทรงระฆังอวบอ้วน คล้ายผลแอปเปิ้ล ผิวเป […]

No Picture
ผลไม้

ชมพู่มะเหมี่ยวแดง

ชมพู่มะเหมี่ยวแดง ►ชมพู่มะเหมี่ยวแดง (Malay Rose Apple) เป็นชมพู่ชนิดหนึ่ง เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง ต้นเป็นทรงพุ่มทึบ ผลมีลักษณะรูปทรงระฆังอวบอ้วน คล้ายผลแอปเปิ้ล ผิวเปลือกนอกเรี […]

No Picture
ผลไม้

ชมพู่มะเหมี่ยว

ชมพู่มะเหมี่ยว ►ชมพู่มะเหมี่ยว (Malay Apple) เป็นชมพู่ชนิดหนึ่ง เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง ต้นเป็นทรงพุ่มทึบ ผลมีลักษณะรูปทรงระฆังอวบอ้วน คล้ายผลแอปเปิ้ล ผิวเปลือกนอกเรียบ ผลอ่อนมี […]